Förderfähige Investitionen in Digitalisierung

 • ก่อตั้งหรือขยายร้านค้าออนไลน์
 • ค่าเข้าสำหรับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
 • ใบอนุญาตสำหรับระบบการประชุมทางวิดีโอ
 • การแก้ไข / อัปเดตเว็บไซต์ / หน้าแรกเพื่อใช้แนวคิดคลิกและรวบรวมหรือคลิกแล้วพบ
 • การได้มาซึ่งใบอนุญาตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้โซลูชันโฮมออฟฟิศ
 • การลงทุนด้านการตลาดดิจิทัล (โซเชียลมีเดีย, SEO, SEA, การตลาดผ่านอีเมล และอื่นๆ)
 • การลงทุนครั้งใหม่ในกิจกรรมโซเชียลมีเดีย
 • เวิร์กช็อปความสามารถในแอปพลิเคชันดิจิทัล
 • มาตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจดิจิทัลต่อไป
 • อัพเดทระบบซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาโมเดลธุรกิจดิจิทัลต่อไป
 • การนำระบบการจอง การจอง และการจัดการสินค้าคงคลังมาใช้แบบดิจิทัล
 • การเปลี่ยนแปลงระบบลงทะเบียนเงินสดเพื่อเปิดใช้งานบริการดิจิทัลใหม่ ๆ เช่น “สั่งที่โต๊ะด้วยโทรศัพท์มือถือ”
 • แอพพัฒนาหรือปรับแต่งสำหรับการลงทะเบียนลูกค้า
 • อุปกรณ์สำหรับให้บริการดิจิทัล (กล้อง ไมโครโฟน และอื่นๆ)
 • ถ่ายภาพ / วิดีโอหากจำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 • การซื้อและการขยายระบบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของมาตรา 146a ของรหัสภาษี (AO) ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเช่นกัน
 • Aufbau oder Erweiterung eines Online-Shops 
 • Eintrittskosten bei großen Plattformen
 • Lizenzen für Videokonferenzsystem
 • Bearbeitung/Aktualisierung des Internetauftritts/der Homepage zur Umsetzung von Click-and-Collect oder Click-and-Meet Konzepten
 • Anschaffung von Hardware und Software-Lizenzen zur Umsetzung von Homeoffice-Lösungen 
 • Investitionen digitales Marketing (Social Media, SEO, SEA, e-Mail Marketing und so weiter)
 • Neuinvestitionen in Social Media Aktivitäten
 • Kompetenz-Workshops in digitalen Anwendungen
 • Weiterbildungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle
 • Update von Softwaresystemen zur Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle
 • Implementierung von digitalen Buchungs-, Reservierungs- und Warenwirtschaftssystemen
 • Wechsel des Kassensystems, um neue digitale Services zu ermöglichen zum Beispiel”am Tisch per Handy ordern”
 • Entwicklung oder Anpassung App für Kundenregistrierung
 • Ausrüstung zur Bereitstellung digitaler Service Angebote (Kamera, Mikrofon und so weiter)
 • Foto-/Video-Shootings, wenn sie zur Ausübung der betrieblichen oder selbstständigen Tätigkeit erforderlich sind
 • Förderungsfähig sind auch Anschaffungen und Erweiterung von elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne des § 146a Abgabenordnung (AO).

gemäß Ziffer 2.4 Nummer 17

การยื่นขอความช่วยเหลือ สามารถทำได้ เมื่อค่าใช้จ่ายขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น จากผลของการใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมโรคระบาดโคโรน่า (เช่น ระเบียบการทำงานเพื่อป้องกันโคโรนา ระเบียบปฏิบัติให้ทำงานจากบ้าน การให้ใช้หน้ากากอนามัย เป็นต้น) มาตรการด้านสุขอนามัยเหล่านี้ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของคอนเซ็ปต์สุขอนามัยที่ครอบคลุมทุกส่วน ในการนี้จะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือในแต่ละกรณีๆ ไป หากว่าค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 14, 16 และ 17 ในระยะที่มีการให้ความช่วยเหลือ มีวงเงินสูงเกินกว่า 10,000 ยูโร    

Digitalisierungs- oder Hygienemaßnahmen sind Maßnahmen unter Ziffer 2.4 Nummer 14, 16 und 17. Diese oder gleichwertige Maßnahmen sind förderfähig, wenn sie den FAQ entsprechen und die Kosten der Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den Zielen stehen. Die Maßnahme muss primär der Existenzsicherung des Unternehmens in der Pandemie dienen und darf kein Abbau eines Investitionsstaus sein (das heißt Maßnahmen, die bereits vor Beginn der Pandemie angestanden hätten und durch diese nicht bedingt sind). Ebenso sind Maßnahmen nicht förderfähig, die zur Einhaltung von bereits vor der Pandemie bestehenden gesetzlichen Vorgaben (zum Beispielallgemeiner Arbeitsschutz) dienen. Förderfähig sind vornehmlich Kosten, die infolge von Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie (zum Beispiel Corona-Arbeitsschutzverordnung, Homeoffice-Pflicht, Maskenpflicht und so weiter) entstehen beziehungsweise entstanden sind. Die Hygienemaßnahmen müssen Teil eines schlüssigen Hygienekonzeptes sein. Eine Begründung und Einzelfallprüfung ist in jedem Fall erforderlich, wenn die geltend gemachten Kosten für Nummer 14, 16 und 17 im Förderzeitraum insgesamt 10.000 Euro überschreiten.

Auszug aus:

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III-Plus/ueberbrueckungshilfe-iii-plus.html