Definition: Überbrückungshilfe III und III Plus

คำจำกัดความ: เงินช่วยเหลือเพื่อสานต่อธุรกิจ 3 (III) และเงินช่วยเหลือบวก 3 (III Plus) เงินช่วยเหลือเพื่อสานต่อธุรกิจ III  (ระยะสามจาก พฤศจิกายน 2020 ถึง มิถุนายน 2021) เงินช่วยเหลือเพื่อสานต่อธุรกิจ III ส่งเสริมมาตรการปรับธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิตัล ด้วยเงินช่วยเหลือสูงถึง  20,000 ยูโร  https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Ueberbrueckungshilfe/Ueberbrueckungshilfe-III-Plus/ueberbrueckungshilfe-iii-plus.html เว็บไซต์ของกระทรวงเศรษฐกิจพลังงาน และกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงในการตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) 2.4 ข้อ 17 ถึงรายละเอียดการลงทุน ที่สามารถยื่นขอความสนับสนุน เพื่อปรับธุรกิจให้เป็นระบบดิจิตัลได้  เมื่อการดำเนินงานตามมาตรการเหล่านี้มีความจำเป็น […]