Definition: Überbrückungshilfe III und III Plus

คำจำกัดความ: เงินช่วยเหลือเพื่อสานต่อธุรกิจ 3 (III) และเงินช่วยเหลือบวก 3 (III Plus) เงินช่วยเหลือเพื่อสานต่อธุรกิจ III  (ระยะสามจาก พฤศจิกายน 2020 ถึง มิถุนายน 2021) เงินช่วยเหลือเพื่อสานต่อธุรกิจ III ส่งเสริมมาตรการปรับธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิตัล ด้วยเงินช่วยเหลือสูงถึง  20,000 […]